Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. De koper aanvaardt bij de plaatsing van een bestelling de volgende voorwaarden, tenzij anders duidelijk en schriftelijk overeengekomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen -en leveringen op afstand van goederen in Nederland van Eurolaminaat B.V., gevestigd te Zoeterwoude.

2. Op alle aanbiedingen van Eurolaminaat B.V. zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

3. Naast deze algemene voorwaarden kan Eurolaminaat B.V. aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Eurolaminaat B.V.

 

Artikel 2: Afbeeldingen/stalen

1. Alle afbeeldingen, foto’s en gegevens betreffende decors, kleuren, uitvoeringen enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een beeld van bijvoorbeeld de kleur- en decornuances en kunnen afwijken van het werkelijke product. De aangeboden stalen zijn slechts een staalname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design en gelden slechts bij benadering. Ze kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Kleurstalen kunnen worden aangevraagd. De kosten hiervan zijn een onderdeel van de services van Eurolaminaat B.V.

 

Artikel 3: Prijzen

1. Alle prijzen van Eurolaminaat B.V. zijn inclusief BTW.

2. Voor de goederen c.q. producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de showroom. Eurolaminaat B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten.

3. Eurolaminaat B.V. heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is.

4. De koper heeft m.b.t. sub. 3 het recht om de overeenkomst op afstand binnen 24 uur na deze vermelding op te zeggen.

 

Artikel 4: Offertes

1. Offertes worden uitsluitend op verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening tenzij anders is aangegeven.

2. De offertes van Eurolaminaat B.V. zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.

3. De opgave van gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden in de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Koper dient zich van de juistheid te vergewissen en is hier zelf verantwoordelijk voor. Mocht uit het tot stand komen van de overeenkomst blijken dat de opgave op enig punt onjuistheden heeft bevat, dan is Eurolaminaat B.V. bevoegd tot prijswijziging, voor zover daartoe aanleiding is.

4. De in de offerte gedane opgaven zijn eigendom van Eurolaminaat B.V. en mogen door koper niet worden gebruikt. Getoonde foto’s op de website, monsterborden of modellen, dienen slechts om een indruk te geven van de kwaliteit, c.q. kleurstelling, c.q. structuur.

 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

1a. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging c.q. bestelling aan Eurolaminaat B.V., deze wordt voorzien van een handtekening en aanbetaling van de klant aan Eurolaminaat B.V.

1b. Offertes en in de e-mail benoemde prijzen zijn 2 weken (14 dagen) geldig vanaf de datum van ontvangst van de e-mail.

2. Artikelen die op “bestelling” gekocht worden, kunnen na acceptatie niet meer door de klant worden gewijzigd, geretourneerd of geannuleerd.

3. Eurolaminaat B.V. zal bij de bestellingen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen.

4. Eurolaminaat B.V. heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na (vooruit)betaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

5. Eurolaminaat B.V. zal de geaccepteerde bestellingen binnen de afgesproken leveringstermijn bezorgen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan bericht.

6. Eurolaminaat B.V. voldoet evenwel aan haar verplichtingen uit de overeenkomst wanneer zij ten tijde van de levering het in de overeenkomst omschreven artikel wat kwaliteit, kleurstelling en dergelijke betreft, koper het daaraan zo nauwkeurig mogelijk verwante artikel verschaft, in dezelfde prijscategorie, wanneer het omschreven artikel in de overeenkomst niet meer leverbaar is. Koper wordt hiervan vooraf geïnformeerd.

 

Artikel 6: Betaling

1. Iedere koopovereenkomst geschiedt onder de algemene voorwaarden van Eurolaminaat B.V., door middel van een aanbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Betaling geschiedt middels pinbetaling,contant of via Ideal.

2. Indien de facturen niet tijdig betaald worden zal, ten titel van onverminderbare en forfaitaire schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van € 150,00. De intresten en schadevergoedingen zullen van rechtswege worden toegepast zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Indien Eurolaminaat B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

4. De door Eurolaminaat B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Eurolaminaat B.V. totdat de klant al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. Bij het bezorgen van de goederen dient het gehele openstaande bedrag vooraf voldaan te worden via Ideal, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 7: Transport(kosten) en aflevering van de goederen

1. Eurolaminaat B.V. berekent E 59,00 aan transportkosten tenzij anders is afgesproken.Deze transportkosten zijn uitsluitend van toepassing op afleveradressen binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen. Meerkosten zoals vervoer over water, tolwegen en/of tunnels e.d. indien noodzakelijk, worden apart bij bestelling van de goederen aan de klant in rekening gebracht.

2. Eurolaminaat B.V. berekent, m.b.t. tot sub 1, afwijkende bezorgkosten op afleveradressen buiten Nederland.

3. Voor andere landen c.q. gebieden worden aparte prijsafspraken gemaakt.

4. De producten reizen voor risico van Eurolaminaat B.V.. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5. De koper is gehouden de producten in ontvangst te nemen bij aflevering. De koper dient de (gekochte) zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • Of de juiste zaken zijn geleverd.
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bv. aantal/hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen
 • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen,
 • Of indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan Eurolaminaat B.V. te melden. Na deze periode van 48 uren worden de overeengekomen hoeveelheden/goederen geacht juist te zijn geleverd. Ten aanzien van goederen met zichtbare gebreken die reeds geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, kan niet meer worden gereclameerd.

Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurolaminaat B.V. worden geretourneerd.

6. Bij aflevering van de producten dient de koper aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van de goederen. Indien dit niet het geval is, zullen de extra transportkosten door gefactureerd worden aan de koper. Deze kosten bedragen minimaal € 59,00.

7. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar de desbetreffende leverancier van Eurolaminaat B.V. Eventuele gemaakte kosten worden door Eurolaminaat B.V. middels een factuur aan u doorberekend. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten als mede waardeverminderingen. Deze kosten bedragen 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,00.

8. Eurolaminaat is na bestelling van een gratis staal gemachtigd de klant een periodieke e-mail te sturen, waarvoor de afnemer zich te allen tijde kan afmelden.

 

Artikel 8: Garantie

1. Eurolaminaat B.V. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.

3. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:

 • indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
 • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde plaatsing, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende storingen of onheilen.
 • indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
 • indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

4. Mochten er klachten zijn die voortvloeien omdat koper in gebreke is gebleven of veroorzaakt (zie artikel 8 sub 3) zijn door de koper, dan zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.

5. Eurolaminaat B.V. houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De koper is gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan Eurolaminaat B.V., waardoor Eurolaminaat B.V. met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).

6. Eurolaminaat B.V. is na toekenning van garantie(s) door de fabrikant niet aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en plaatsing van de (nieuwe) producten, verplaatsingskosten of enige andere kosten of schade.

7. Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.

8. Bij Eurolaminaat heeft u 3 jaar garantie op het legwerk.

 

Artikel 9: Retouren

1. Goederen kunnen tot max. 14 dagen na afleverdatum door klant retour worden gestuurd (hieronder valt ook de wettelijke geldende zichttermijn). Beperkingen hierop worden genoemd in artikel 5.

2. Eurolaminaat B.V. haalt enkel goederen op wanneer dit duidelijk vermeld staat bij het desbetreffende product, eventuele kosten m.b.t. het retourneren van goederen worden niet vergoed.

3. Goederen kunnen geretourneerd worden onder voorwaarden van gesloten volle verpakking(en), géén schade aan product(en) en/of verpakking, dezelfde aangeschafte productieserie en de koper moet aantonen dat het retourproduct gekocht is bij Eurolaminaat B.V. door middel van een betaalbewijs.

4. Op “bestelling” (w.o. gefabriceerde en/of samengestelde) geleverde goederen kunnen niet worden geretourneerd c.q. worden niet retour genomen door Eurolaminaat B.V., tenzij anders overeengekomen.

5. De klant ontvangt een melding indien goederen niet als retour kunnen worden geaccepteerd. De klant heeft vervolgens twee weken bedenktijd om de goederen alsnog te kunnen reclameren. Deze reclamering dient per e-mail te worden bevestigd.

6. Indien sprake van punt 5, dan worden de eventuele transportkosten doorberekend.

 

Artikel 10: Overmacht

1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Eurolaminaat B.V. blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft koper de bevoegdheid binnen 3 dagen nadat Eurolaminaat B.V. het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan koper heeft gemeld, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding, ofwel akkoord te gaan met uitstel van de nakomingverplichtingen van Eurolaminaat B.V., in welk laatste geval Eurolaminaat B.V. bevoegd is het na het zich voordoen van de omstandigheid optredende prijsverhogingen aan koper door te berekenen. Onder overmacht dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Eurolaminaat B.V., welke van dien aard is dat naleving van of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, onlusten, brand of andere vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer apparaat, ziekte onder het personeel van Eurolaminaat B.V. of werknemersschaarste in het algemeen, werkstakingen in het bedrijf van Eurolaminaat B.V. of elders, uitsluiting, mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet, niet goed of niet voldoen door onderleveranciers aan hun verplichtingen ten opzichte van Eurolaminaat B.V., sluiting van de grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van Eurolaminaat B.V. bovenmatig verzwaren.

 

Artikel 11: Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover Eurolaminaat B.V. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals zijn faillissement is of wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, als mede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Eurolaminaat B.V. te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorgenoemde geldt voor zowel de consument c.q. particulier als bedrijven.

2. In gevallen onder artikel 15 genoemde, heeft Eurolaminaat B.V. het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Eurolaminaat B.V. is ten allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de koper te vorderen, evenals de geleverde goederen, terug te nemen.

4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Eurolaminaat B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van al door Eurolaminaat B.V. verrichte prestaties. Eurolaminaat B.V. heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

 

Artikel 12: Wanprestatie

1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde is, indien de koper niet, niet tijdig ook niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling van koper, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, hij van rechtswege in gebreke is en is Eurolaminaat B.V. bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, zulks onverminderd het recht van Eurolaminaat B.V. om alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade te vorderen; koper is gehouden in geval van wanprestatie, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand. In geval van niet tijdige betaling door koper, worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op een minimumbedrag van 15% van de som van de hoofdsom plus rente, dat met een minimumbedrag van € 500,00 per geval of factuur.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1. Eurolaminaat B.V. aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke blijven van koper.

2. Eurolaminaat B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud, buiten de specificaties en/of instructies van de fabrikanten.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Eurolaminaat B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten gevolge van een gebrek in het geleverde, voor zover de schade niet meer bedraagt dan € 150,00. Boven het hiervoor vermelde bedrag kan Eurolaminaat B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld door koper. Koper kan Eurolaminaat B.V. niet meer aansprakelijk stellen na betaling van levering m.b.t. het geleverde.

2. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, ontstaan door omstandigheden als het in gebreke blijven met betrekking tot achtergehouden informatie en/of gebreken door koper.

3. Eurolaminaat B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.

 

Artikel 15: Copyright beeld- en tekstmateriaal

1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

 

Artikel 16: Arbitrage

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Artikel 17: Legvoorwaarden:

1. De afnemer zorgt dat de ondernemer het werk kan verrichten.

2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.

3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:

 • de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;
 • er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
 • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is. Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

4. De afnemer draagt het risico voor schade door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.

5. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.

6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.

7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de ondernemer.

8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van de werkzaamheden goed bereikbaar is, leeg ( vrij van inboedel) , bezemschoon ,tijdig beschikbaar is, de vloer vlak genoeg is om te leggen en dat al het mogelijke wordt gedaan om vlotte werkzaamheden mogelijk te maken.

9. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend. Hieronder valt ook het geheel niet en/of tijdig aanwezig zijn op de locatie.

10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk bevinden.

11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.

13. Bij Eurolaminaat heeft u 3 jaar garantie op het legwerk.

 

Vloerverwarming en/of vereiste dekvloer i.c.m. PVC

 

Vereiste dekvloer

Voordat  er geëgaliseerd kan worden dient de dekvloer vlak en stofvrij te zijn.

Egaliseren is een laag van egaline van maximaal 4 mm, dit dient alleen om het oppervlakte spiegelglad te maken en NIET om oneffenheden van meer dan 1 mm op te vullen. Mochten er door bv het verwijderen van tapijt of tegels diepere oneffenheden  zijn dan 1 mm dan dient dit vooraf door een aannemer met cement te zijn uitgevlakt.

 

Vloerverwarming

Bij een ingefreesde vloer, zal na montage van de buizen de gleuven dicht gemaakt moeten worden door de aannemer / vloerverwarmingsmonteur  met sneldrogende mortel, dikte tussen 2 a 3 cm!  hierna zal de vloer zo lang nodig moeten drogen. De temperatuur zal minimaal 18°C moeten zijn in de ruimte.

Hierna zal de gehele vloer geëgaliseerd moeten worden met een laag dikte van maximaal ongeveer 2-3 mm. De vloer zal zo lang nodig moeten drogen (gemiddeld  24 uur). De ruimte dient wel goed geventileerd te zijn omdat al het vocht er uit moet. Op koude dagen moet u de woning bijstoken d.m.v. een bouwdroger  zodat het niet onder de 18 graden komt.

Tijdens het leggen van uw PVC vloer moet de vloerverwarming uitgeschakeld zijn ( stekker eruit)! Let op dat de temperatuur in de te leggen ruimte rond de 18°C moet zijn.

Nadat uw pvc vloer is geplaatst moet de lijm van het pvc minimaal 72 uur drogen.

Te snel opstarten op een te hoge temperatuur kan tot scheuren en vervormingen van de vloer leiden.

De oppervlakte temperatuur van de vloer mag nooit boven de 30°C komen zoals aangegeven bij elk merk PVC vloeren. Dit om schade te voorkomen aan uw vloer.

Mocht de watertemperatuur boven de 33°C of de vloertemperatuur boven de 28°C komen dan dient de watertemperatuur niet verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden ingezet. Schakel eventueel ook de hulp in van uw vloerverwarmingsinstallateur.

Zorg ervoor dat tijdens het opstookprotocol de kamer thermostaat op 20 graden staat, het opstoken van de vloer doet u met de thermostaat van het vloerverwarming systeem!

Dag 1. Zet de thermostaat op de vloerverwarmingspomp op 18-20 graden.

Dag 2. Verhoog de thermostaat met 2 graden

Dag 3. Verhoog de thermostaat met 2 graden

Dag 4. Verhoog de thermostaat met 2 graden

Dag 5. Verhoog de thermostaat met 2 graden

Dag 6. Verhoog de thermostaat met 2 graden

Dag 7. Verhoog de thermostaat met 2 graden

Stookt de eerste keer tot de maximale temperatuur van 32 graden

Dag 8. Verlaag de thermostaat met 2 graden

Dag 9. Verlaag de thermostaat met 2 graden

Dag 10. Verlaag de thermostaat met 2 graden

Dag 11. Verlaag de thermostaat met 2 graden

Dag 12. Verlaag de thermostaat met 2 graden

Dag 13. Verlaag de thermostaat met 2 graden

Dag 14. U kunt nu uw vloerverwarmingsyteem op 28 graden zetten.

 

 

Onder voorbehoud van type -en zetfouten.

 

Eurolaminaat B.V.

Adviesgesprek

Twijfelt u over de beste keuze voor een nieuwe vloer of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw ruimte? Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze experts.

Adviesgesprek 

Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact op met Eurolaminaat, onze professionals staan u graag te woord.

Contact